Телефон: 8 (8452) 23-72-60 (3-20)

E-mail: kaf_eng@vavilovsar.ru